Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
" วันที่ 23 สิงหาคม 2564 " จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบลกำแพง #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564 - ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง มอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง /รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย.

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

ประกาศมาตรการเทศบาลตำบลกำแพง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ปฎิทินประจำวัน

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
วันอังคารที่่ 31 สิงหาคม 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย
เทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับสำนักงาน สสส. และ สคล. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชนในพื้นที่งดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้แนวคิด "สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด"
จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ จารุสิน รองนายกเทศมนตรี นายอนันต์ ภาสุธนรัฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบรรจงศักดิ์ หงษ์ศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง ได้แก่โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย /โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม /โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
14 มิถุนายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายชัยณรงค์ จารุสิน นายปิติ เทพเกษตรกุล รองนายกเทศมนตรี นายอนันต์ ภาสุธนรัฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบรรจงศักดิ์ หงษ์ศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกำแพง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยมีคุณครูดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ นางวรัชยา ประจำ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง รับมอบพัดลม 3 เครื่อง จากนายเดชา หลาวทอง ตัวแทนนายมานพ จรัสดำรงนิตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 7 มอบให้ศูนย์กักตัวเทศบาลตำบลกำแพง
เทศบาลตำบลกำแพง ตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการ พนักงานเทศบาล
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกชันสูตร​โรค​ โรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ได้ออกมาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการ ​พนักงานเทศบาลตำบลกำแพง​ ณ​ บริเวณชั้น 1 อาคารป้อ​งกันและบรรเทา​สาธารณภัย​ เทศบา​ลตำบลกำแพง
14 มิถุนายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายชัยณรงค์ จารุสิน นายปิติ เทพเกษตรกุล รองนายกเทศมนตรี นายอนันต์ ภาสุธนรัฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบรรจงศักดิ์ หงษ์ศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกำแพง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยมีคุณครูดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ นางวรัชยา ประจำ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564
- ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564
- ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564
- ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน


 


Public service plan01
Public service plan02

 

 

  

 

“พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒” เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

- ประกาศ เรื่อง การทำสัญญาเช่าล็อคตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2563

- แบบคำร้องขอต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกำแพง

 

 

 

 

     (5 ก.ค. 64) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ

     (21 มิ.ย.64) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (รอบ 2)

    (21 พ.ค.64) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515

    (6 พ.ค.64) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการชุมชนฝังธนและชุมชนเทศบาลตำแหน่งว่าง (ลาออก)

    (27 เม.ย.64) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (ฉบับที่ 15)

    (19 ก.พ.64) ประกาศยกเลิกโครงการจัดการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

   (19 ก.พ.64) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

   (16 ก.พ.64) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

   (5 ก.พ.64) ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6-2562

   (4 ก.พ.64) ประกาศ เรื่อง รับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

   (22 ธ.ค.63) ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม...


นายสมพงษ์ จิริวิภากร

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
สายด่วนนายกฯ โทร: 08-9949-3727

คลิกเพื่อโทร


นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์

รองปลัดเทศบาลฯ
(รก.ปลัดเทศบาลตำบลกำแพง)
สายด่วนรองปลัด โทร:08-1725-6714

คลิกเพื่อโทร

 

ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 111 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์: 0-4596-9766 โทรสาร: 0-4569-1680 Email: kamphaengmu@hotmail.com