Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
" วันที่ 23 สิงหาคม 2564 " จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบลกำแพง #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564 - ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง มอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง /รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย.

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

ประกาศมาตรการเทศบาลตำบลกำแพง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ปฎิทินประจำวัน

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
วันอังคารที่่ 31 สิงหาคม 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย
เทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับสำนักงาน สสส. และ สคล. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชนในพื้นที่งดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้แนวคิด "สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด"
จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ จารุสิน รองนายกเทศมนตรี นายอนันต์ ภาสุธนรัฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบรรจงศักดิ์ หงษ์ศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง ได้แก่โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย /โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม /โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
14 มิถุนายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายชัยณรงค์ จารุสิน นายปิติ เทพเกษตรกุล รองนายกเทศมนตรี นายอนันต์ ภาสุธนรัฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบรรจงศักดิ์ หงษ์ศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกำแพง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยมีคุณครูดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ นางวรัชยา ประจำ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง รับมอบพัดลม 3 เครื่อง จากนายเดชา หลาวทอง ตัวแทนนายมานพ จรัสดำรงนิตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 7 มอบให้ศูนย์กักตัวเทศบาลตำบลกำแพง
เทศบาลตำบลกำแพง ตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการ พนักงานเทศบาล
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกชันสูตร​โรค​ โรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ได้ออกมาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการ ​พนักงานเทศบาลตำบลกำแพง​ ณ​ บริเวณชั้น 1 อาคารป้อ​งกันและบรรเทา​สาธารณภัย​ เทศบา​ลตำบลกำแพง
14 มิถุนายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายชัยณรงค์ จารุสิน นายปิติ เทพเกษตรกุล รองนายกเทศมนตรี นายอนันต์ ภาสุธนรัฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบรรจงศักดิ์ หงษ์ศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกำแพง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยมีคุณครูดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ นางวรัชยา ประจำ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564
- ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564
- ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564
- ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน


 


Public service plan01
Public service plan02

 

 

  

 

“พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒” เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

- ประกาศ เรื่อง การทำสัญญาเช่าล็อคตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2563

- แบบคำร้องขอต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกำแพง

 

 

 

 

     (5 ก.ค. 64) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ

     (21 มิ.ย.64) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (รอบ 2)

    (21 พ.ค.64) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515

    (6 พ.ค.64) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการชุมชนฝังธนและชุมชนเทศบาลตำแหน่งว่าง (ลาออก)

    (27 เม.ย.64) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (ฉบับที่ 15)

    (19 ก.พ.64) ประกาศยกเลิกโครงการจัดการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

   (19 ก.พ.64) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

   (16 ก.พ.64) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

   (5 ก.พ.64) ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6-2562

   (4 ก.พ.64) ประกาศ เรื่อง รับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

   (22 ธ.ค.63) ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม...

 

     (5 ก.ค. 64) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ

     (21 มิ.ย.64) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (รอบ 2)

    (21 พ.ค.64) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515

    (6 พ.ค.64) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการชุมชนฝังธนและชุมชนเทศบาลตำแหน่งว่าง (ลาออก)

    (27 เม.ย.64) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (ฉบับที่ 15)

    (19 ก.พ.64) ประกาศยกเลิกโครงการจัดการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

   (19 ก.พ.64) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

   (16 ก.พ.64) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

   (5 ก.พ.64) ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6-2562

   (4 ก.พ.64) ประกาศ เรื่อง รับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

   (22 ธ.ค.63) ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   (14 ธ.ค.63) กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

    (14 ธ.ค.63) ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

   (4 พ.ย.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 01A ฉบับที่ 4

   (4 พ.ย.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 01C ฉบับที่ 3

   (4 พ.ย.63) บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 01C ฉบับที่ 3

   (30 ต.ค.63) บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 01D ฉบับที่ 2

   (30 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 02E ฉบับที่ 1

   (30 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2654 ฉบับที่ 2

   (30 ต.ค.63) ประกาศเทศบาล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) โซน 02E ฉบับที่ 1

   (26 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

   (26 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นประธานกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง

   (16 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การประกาศผลการประมูลราคาเช่าห้องนำสุขาตลาดสด

   (16 ต.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การประกาศผลประมูลราคาเช้าพื่นที่โดยรอบตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง

   (5 ก.ย.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การประมูลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   (31 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลกำแพง

   (31 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

   (25 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

   (18 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    (3 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

    (7 ส.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    (13 ก.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกำแพง

    (8 ก.ค.63) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)

    (15 มิ.ย.63) พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563

    (30 มิ.ย.63) บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

    (5 ก.พ.63) คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558

    (16 มิ.ย.63) ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

    (29 พ.ค.63) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

    (29 พ.ค.63) ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(ภ.ด.ส.๓)

    (13 พ.ค.63) ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

    (13 พ.ค.63) ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

    (20 มี.ค.63) ประกาศ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

    (20 มี.ค.63) ประกาศ แจ้งการหยุดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดคลองถม-วันพุธ และตลาดนัดวันที่ 2, 12, 22 ของเดือน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

    (16 มี.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    (13 มี.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติงาน

    (6 มี.ค.63) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    (25 ก.พ.63) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กพ - 4 มีค 63)

   ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัตเทศบาลตำแพง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562

   ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

   ขอความร่วมมือประกาศการเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับถนน คสล.เดิม) เชื่อมต่อด้านทิศตะวันออก

 


นายสมพงษ์ จิริวิภากร

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
สายด่วนนายกฯ โทร: 08-9949-3727

คลิกเพื่อโทร


นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์

รองปลัดเทศบาลฯ
(รก.ปลัดเทศบาลตำบลกำแพง)
สายด่วนรองปลัด โทร:08-1725-6714

คลิกเพื่อโทร

 

ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 111 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์: 0-4596-9766 โทรสาร: 0-4569-1680 Email: kamphaengmu@hotmail.com