Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
" วันที่ 23 สิงหาคม 2564 " จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบลกำแพง #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564 - ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง มอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง /รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย.

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

ประกาศมาตรการเทศบาลตำบลกำแพง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

topindex banner66


Doc moral 001

 

 

 

 
ประมวลจริยธรรม
Doc moral 002

 

 

 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
Doc moral 003

 

 


มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
Doc moral 004

 

 


มาตรการป้องกันการรับสินบน
Doc moral 005

 

 


มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
Doc moral 006

 

 


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
Doc moral 007

 

 


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
Doc moral 008

ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 111 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์: 0-4596-9766 โทรสาร: 0-4569-1680 Email: kamphaengmu@hotmail.com