Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
" วันที่ 23 สิงหาคม 2564 " จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบลกำแพง #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564 - ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง มอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง /รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย.

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

ประกาศมาตรการเทศบาลตำบลกำแพง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

topindex banner43

 

ภารกิจหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนป้องกันและฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน การแจ้งเตือนภัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือภารกิจหน้าที่อื่น ตามความจำเป็นของเทศบาล

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับ

1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.1.1 การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.1.2 สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย

1.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัย

1.1.4 ประสานการจัดทำแผนป้องกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 งานรณรงค์การป้องกัน

1.2.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

1.2.2 การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย

1.2.3 ฝึกซ้อม ทบทวน การป้องกันภัย

1.2.4 สร้างเครือข่ายการป้องกันภัย

1.3 งานบรรเทาสาธารณภัย

1.3.1 จัดหา จัดเตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ พาหนะ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

1.3.2 ประสานงานบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย มีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับ

2.1 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2.1.1 จัดทำทะเบียนผู้ประสบภัย

2.1.2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2.1.3 สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

2.1.4 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2.1.5 จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค และพัสดุช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย

2.1.6 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

2.2.1 สร้างขวัญและกำลังใจ

2.2.2 เสริมสร้างสุขภาพ

2.2.3 ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ

2.2.4 ฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ประสบภัย

2.3 งานฟื้นฟู บูรณะสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์

2.3.1 สำรวจ ตรวจสอบ สภาพความเสียหายเบื้องต้น

2.3.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการฟื้นฟูบูรณะ

เบื้องต้น

2.3.3 การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้สามารถใช้การ

เป็นปกติได้โดยเร็ว

2.4 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 111 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์: 0-4596-9766 โทรสาร: 0-4569-1680 Email: kamphaengmu@hotmail.com