Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
" วันที่ 23 สิงหาคม 2564 " จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบลกำแพง #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564 - ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง มอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง /รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย.

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

ประกาศมาตรการเทศบาลตำบลกำแพง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

topindex banner38

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล

 

             สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยให้มีส่วนราชการภายในดังนี้

- ฝ่ายอำนวยการ

๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้

(๑) งานสารบรรณ

(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(๓) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(๕) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(๖) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้คุณประโยชน์

(๗) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(๘) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(๙) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

(๑๐) งานแจ้งมติ ก.ถ.,ก.ท.และ ก.ท.จ. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ

(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

(๒) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

(๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก

(๔) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/ลูกจ้าง

(๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

(๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

(๗) งานอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

(๘) งานพัฒนาบุคลากรทุกประเภท

(๙) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

(๑๐) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง

(๑๑) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานสารบรรณของสภาเทศบาล

(๒) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร

(๓) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร

(๔) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาเทศบาล

(๕) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(๖) งานแจ้งมติการประชุมสภาเทศบาลให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ

(๗) งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ฝ่ายปกครอง

๑.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(๓) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น

(๔) งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล จัดเตรียม อำนวยความสะดวกในการป้องกัน

(๕) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๖) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(๗) งานฝึกอบรมอาสาสมัครฯ และงานวิทยุสื่อสาร

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานตรวจและจัดระเบียบในตลาดสด หาบแร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการร้านค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๒) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

(๓) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน ที่เกี่ยวข้อง กับความมั่นคงแห่งชาติ

(๔) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๕) งานมวลชนต่าง ๆ

(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร

(๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 111 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์: 0-4596-9766 โทรสาร: 0-4569-1680 Email: kamphaengmu@hotmail.com