Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ปราสาทสระกำแพงใหญ่ประกอบด้วยระเบียงคดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 49 เมตร ยาว 67 เมตร ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณาลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง จากภาพถ่ายทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่น่าจะมีชุมชนรายรอบอย่างหนาแน่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปประมาณ 400 เมตร มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เรียกว่า "สระกำแพง" สันนิษฐานว่าน่าจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสร้างปราสาท ส่วนทางทิศตะวันออกมีลำห้วยเล็กๆไหลผ่าน คือ ห้วยตาเหมา ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาที่แยกออกมาจากห้วยสำราญ
ปราสาทสระกำแพงใหญ่เป็นศาสนสถานแบบเขมร ทั้งในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดู ภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร
เทศบาลตำบลกำแพงจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม........................................
เทศบาลตำบลกำแพงจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม........................................
งานบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนเดือดร้อน............................

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

 

topindex banner15

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลตำบลกำแพง

 

เทศบาลตำบลกำแพง : เมืองน่าอยู่ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน
                                 สืบสานจารีต ประเพณี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เทศบาลตำบลกำแพง ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้

 

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุง /พัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดำเนินงานป้องกันโรค และให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริม และพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน

พันธกิจที่ 7 การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

 

จุดม่งหมาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. การคมนาคมสะดวก
2. ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอ และทั่วถึง
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะ และมีความยั่งยืน
4. ยกระดับรายได้ของประชาชนและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
7. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการกีฬา
8. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
10. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล