Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
" วันที่ 23 สิงหาคม 2564 " จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบลกำแพง #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564 - ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง มอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง /รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย.

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

ประกาศมาตรการเทศบาลตำบลกำแพง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

topindex banner15

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลตำบลกำแพง

 

เทศบาลตำบลกำแพง : เมืองน่าอยู่ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน
                                 สืบสานจารีต ประเพณี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เทศบาลตำบลกำแพง ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้

 

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุง /พัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดำเนินงานป้องกันโรค และให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริม และพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน

พันธกิจที่ 7 การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

 

จุดม่งหมาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. การคมนาคมสะดวก
2. ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอ และทั่วถึง
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะ และมีความยั่งยืน
4. ยกระดับรายได้ของประชาชนและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
7. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการกีฬา
8. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
10. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

 

ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 111 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์: 0-4596-9766 โทรสาร: 0-4569-1680 Email: kamphaengmu@hotmail.com