Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ปราสาทสระกำแพงใหญ่ประกอบด้วยระเบียงคดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 49 เมตร ยาว 67 เมตร ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณาลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง จากภาพถ่ายทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่น่าจะมีชุมชนรายรอบอย่างหนาแน่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปประมาณ 400 เมตร มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เรียกว่า "สระกำแพง" สันนิษฐานว่าน่าจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสร้างปราสาท ส่วนทางทิศตะวันออกมีลำห้วยเล็กๆไหลผ่าน คือ ห้วยตาเหมา ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาที่แยกออกมาจากห้วยสำราญ
ปราสาทสระกำแพงใหญ่เป็นศาสนสถานแบบเขมร ทั้งในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดู ภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร
เทศบาลตำบลกำแพงจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม........................................
เทศบาลตำบลกำแพงจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม........................................
งานบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนเดือดร้อน............................

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

 

  

22 ตุลาคม 2563 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ลานหน้าสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน /ทหาร/ ตำรวจ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ สถาบันการศึกษา / สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / พ่อค้า/ คหบดี/ จิตอาสา 904 / จิตอาสาพระราชทาน 90/ นักเรียน นักศึกษา / และประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ และต่างน้อมจิตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ นายปิติ เทพเกษตรกุล นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง จัดเตรียมสถานที่ฯ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมทำความสะอาด จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด บริการน้ำดื่มสะอาดตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม.