Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
" วันที่ 23 สิงหาคม 2564 " จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบลกำแพง #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564 - ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง มอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง /รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย.

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

ประกาศมาตรการเทศบาลตำบลกำแพง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

09
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง กำกับดูแลจุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง กำกับดูแลจุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองรอบตลาดสด 3 จุด (เวลา 06.30-08.00 น. ) ดังนี้ 1. บริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาล 2. ตลาดเช้าบริเวณสามแยกหลังที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย 3. ทางเข้าตลาดสี่แยกการไฟฟ้าอุทุมพรพิสัย - บริการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ใช้เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ควบคุมและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโดยตรวจวัดผ่านฝ่ามือ หลังมือ หน้าผาก ด้วยเซ็นเซอร์ แบบไม่สัมผัสผิว - บริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับ ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดสด - บริการหน้ากากอนามัย สำหรับประชาชนที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า (กรณีลืมใส่หน้ากาก/กรณีที่หน้ากากอันเดิมเก่าแล้ว) - ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด #งานเทศกิจ จัดเตรียมอุปกรณ์/สถานที่สำหรับตั้งจุดคัดกรอง และกำกับดูแลความเรียบร้อย #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน #เทศบาลตำบลกำแพงเข้มแข็ง

                                                           

                                                           

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม #เทศบาลตำบลกำแพงเข้มแข็ง

                                                           

                                                           

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายกองช่าง /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลงานบริการสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย >ซ่อมไฟ >ตัดแต่งต้นไม้/ตัดหญ้า #เทศบาลตำบลกำแพงเข้มแข็ง

                                                           

                                                           

ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 111 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์: 0-4596-9766 โทรสาร: 0-4569-1680 Email: kamphaengmu@hotmail.com