Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
" วันที่ 23 สิงหาคม 2564 " จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบลกำแพง #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564 - ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง มอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง /รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย.

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

ประกาศมาตรการเทศบาลตำบลกำแพง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

09
เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมแรงร่วมใจ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมพัฒนาบริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกำแพง จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกำแพง

09
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกำแพง

09
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย

09
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นายปิติ เทพเกษตรกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

09
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ตรวจเยี่ยม

09
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง กำกับดูแลจุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

09
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

09
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง กำกับดูแลจุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

09
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกำแพง

ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 111 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์: 0-4596-9766 โทรสาร: 0-4569-1680 Email: kamphaengmu@hotmail.com