Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ปราสาทสระกำแพงใหญ่ประกอบด้วยระเบียงคดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 49 เมตร ยาว 67 เมตร ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณาลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง จากภาพถ่ายทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่น่าจะมีชุมชนรายรอบอย่างหนาแน่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปประมาณ 400 เมตร มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เรียกว่า "สระกำแพง" สันนิษฐานว่าน่าจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสร้างปราสาท ส่วนทางทิศตะวันออกมีลำห้วยเล็กๆไหลผ่าน คือ ห้วยตาเหมา ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาที่แยกออกมาจากห้วยสำราญ
ปราสาทสระกำแพงใหญ่เป็นศาสนสถานแบบเขมร ทั้งในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดู ภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร
เทศบาลตำบลกำแพงจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม........................................
เทศบาลตำบลกำแพงจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม........................................
งานบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนเดือดร้อน............................

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

 

09
 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย

  

22 ตุลาคม 2563 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ลานหน้าสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

003
23 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

09
31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร รองนายเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานในพิธีการจัดงานสีบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

003
20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายปิติ เทพเกษตรกุล นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง

09
11 พฤศจิกายน 2563 นายปิติ เทพเกษตรกุล นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นายสมพงษ์ จิริวิภากร รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

003
23 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกำแพง ได้เปิดการเรียนการสอนวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกำแพง มีกิจกรรมการเล่นโยคะสำหรับผู้สูงอายุ