Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
" วันที่ 23 สิงหาคม 2564 " จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบลกำแพง #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564 - ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง มอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง /รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย.

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

ประกาศมาตรการเทศบาลตำบลกำแพง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 

กลุ่ม otop ของอำเภออุทุมพรพิสัย

 

กลุ่ม OTOP อำเภออุทุมพรพิสัย มีจำนวน ๑๒๓ กลุ่ม ๒๑๐ ผลิตภัณฑ์  แยกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒๗ ผลิตภัณฑ์

๒.ประเภทของใช้ของตกแต่ง จำนวน  ๒๐ ผลิตภัณฑ์

๓.ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน ๑ ผลิตภัณฑ์

๔.ประเภทอาหาร จำนวน ๔๔ ผลิตภัณฑ์

๕.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน ๑๘ ผลิตภัณฑ์

 

มีสินค้า OTOP ที่มีมาตรฐาน ของอำเภออุทุมพรพิสัย จำนวน ๑๗ กลุ่ม กลุ่ม ๕ ดาว จำนวน ๑ กลุ่ม     ๔ ดาว จำนวน ๙ กลุ่ม กลุ่ม ๓ ดาว ๔ กลุ่ม กลุ่ม ๒ ดาว ๓ กลุ่ม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งในการดำเนินงาน โดยมีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ณ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ของอำเภอ ของจังหวัด การจัดงาน OTOP CITY ๒๐๑๖ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้โดดเด่น มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมออกสู่ตลาดภายนอกและตลาดสากลได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเด่นชัด ผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในชุมชนขับเคลื่อน OTOP สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชน หรือ KBO ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่ม ลดการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำของวัยทำงาน หันมาต่อยอดธุรกิจผ่านระบบ Social Network Marketing ทำให้มีรายได้จากผลประกอบการ ๑๓๑,๒๘๑,๐๐๐ บาท / ปี

 

 

ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 111 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์: 0-4596-9766 โทรสาร: 0-4569-1680 Email: kamphaengmu@hotmail.com