Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ปราสาทสระกำแพงใหญ่ประกอบด้วยระเบียงคดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 49 เมตร ยาว 67 เมตร ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณาลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง จากภาพถ่ายทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่น่าจะมีชุมชนรายรอบอย่างหนาแน่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปประมาณ 400 เมตร มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เรียกว่า "สระกำแพง" สันนิษฐานว่าน่าจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสร้างปราสาท ส่วนทางทิศตะวันออกมีลำห้วยเล็กๆไหลผ่าน คือ ห้วยตาเหมา ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาที่แยกออกมาจากห้วยสำราญ
ปราสาทสระกำแพงใหญ่เป็นศาสนสถานแบบเขมร ทั้งในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดู ภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร
เทศบาลตำบลกำแพงจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม........................................
เทศบาลตำบลกำแพงจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม........................................
งานบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนเดือดร้อน............................

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

กลุ่ม otop ของอำเภออุทุมพรพิสัย

 

กลุ่ม OTOP อำเภออุทุมพรพิสัย มีจำนวน ๑๒๓ กลุ่ม ๒๑๐ ผลิตภัณฑ์  แยกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒๗ ผลิตภัณฑ์

๒.ประเภทของใช้ของตกแต่ง จำนวน  ๒๐ ผลิตภัณฑ์

๓.ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน ๑ ผลิตภัณฑ์

๔.ประเภทอาหาร จำนวน ๔๔ ผลิตภัณฑ์

๕.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน ๑๘ ผลิตภัณฑ์

 

มีสินค้า OTOP ที่มีมาตรฐาน ของอำเภออุทุมพรพิสัย จำนวน ๑๗ กลุ่ม กลุ่ม ๕ ดาว จำนวน ๑ กลุ่ม     ๔ ดาว จำนวน ๙ กลุ่ม กลุ่ม ๓ ดาว ๔ กลุ่ม กลุ่ม ๒ ดาว ๓ กลุ่ม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งในการดำเนินงาน โดยมีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ณ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ของอำเภอ ของจังหวัด การจัดงาน OTOP CITY ๒๐๑๖ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้โดดเด่น มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมออกสู่ตลาดภายนอกและตลาดสากลได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเด่นชัด ผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในชุมชนขับเคลื่อน OTOP สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชน หรือ KBO ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่ม ลดการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำของวัยทำงาน หันมาต่อยอดธุรกิจผ่านระบบ Social Network Marketing ทำให้มีรายได้จากผลประกอบการ ๑๓๑,๒๘๑,๐๐๐ บาท / ปี