Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
" วันที่ 23 สิงหาคม 2564 " จังหวัดศรีสะเกษ รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้นางอัญชลีพร อยู่หนูพะเนาว์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาลอุทุมพร​พิสัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบลกำแพง #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย #17 มิถุนายน 2564 - ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ - ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย - ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร #เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง มอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง นำโดยนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง /รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ /เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย.

สารจากนายกเทศมนตรี

djเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน ภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทําให้เทศบาลตําบลกําแพง กําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาตําบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Telephone: +43600-977-944

e-mail: office@garden.con

Get Adobe Flash player

 

ประกาศมาตรการเทศบาลตำบลกำแพง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันฉัตรมงคล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลกำแพง

 

ประวัติ


เทศบาลตำบลกำแพง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลกำแพง จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2498 มีเนื้อที่ประมาณ 1.2 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลักษณะที่ตั้ง 

เทศบาลตำบลกำแพง อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษโดยทางรถยนต์ 24 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ 20 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ 560 กิโลเมตร ทางรถไฟ 494 กิโลเมตร

 

ลักษณะการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ชุมชน ได้แก่
          • ชุมชนตำแย
          • ชุมชนฝั่งธน
          • ชุมชนรุ่งทิพย์
          • ชุมชนเทศบาล
          • ชุมชนศาลเจ้าปู่ตา
          • ชุมชนวัดประชานิมิต
          • ชุมชนตลาดอุทุมพรพิสัย
          • ชุมชนโรงพยาบาล – ตำรวจ

 

ลักษณะภูมิประเทศ

สถานที่ตั้งของเทศบาลตำบลกำแพง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นระยะทางประมาณ 130 เมตร มีเนื้อที่รับผิดชอบประมาณ 1.2 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ำ โดยมีแม่น้ำที่สำคัญ คือ ลำห้วยทับทัน บริเวณชุมชนมีถนนสายสำคัญผ่านคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226

 

สภาพทางกายภาพ

การตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน

การตั้งถิ่นฐานของเทศบาล มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขึ้นในบริเวณที่ตั้งชุมชนเดิม และบริเวณชุมชนริมทางรถไฟ สามารถจำแนกการใช้ประโยชน์

ที่ดินได้ดังต่อไปนี้

 •         • การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยจะกระจายตัวอยู่โดยทั่วไปในชุมชน บริเวณตอนกลางของชุมชน ตามถนนเพียรพจนกิจ และบริเวณตอนล่างของชุมชน ตามถนนคงวิบูลย์เกียรติ ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนสูงสภาพเก่าและที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นใหม่จะเป็นบ้านรูปทรงสมัยใหม่ เป็นบ้านตึกใช้อิฐและปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง
            • การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่เป็นประเภทร้านขายของชำ ร้านค้าเสื้อผ้า ร้านเครื่องดื่มและอาหาร ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า และร้านเสริมสวย ส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ 2 ชั้นตั้งอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล ตามถนนเพียรพจนกิจ
            • การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจกรรมขนาดเล็ก และกิจกรรมในครัวเรือน ได้แก่ โรงซ่อมสร้างเครื่องยนต์ และโรงสีข้าว ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของชุมชน ตามถนนสุขาภิบาล 2 
            • การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยและ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 
            • การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา โดยในเขตเทศบาลตำบลกำแพง มีวัด 1 แห่ง คือ วัดประชานิมิต 
            • การใช้ที่ดินประเภทสวนสาธารณะและที่พักผ่อนหย่อนใจ ในเทศบาลมีสวนสาธารณะ 1 แห่ง, สนามเด็กเล่น 1 แห่ง และสวนสุขภาพ 1 แห่ง 
            • การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตั้งอยู่บริเวณทางตอนบนของชุมชน ตามถนนสุขาภิบาล 1
            • การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ พื้นที่โดยรอบชุมชนทั้งพื้นที่ชนบททั่วไป

ประภท

ผังเมืองชุมชนเทศบาล

พื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

- ที่อยู่อาศัย
- พาณิชยกรรม
- สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- สถาบันการศึกษา
- สถาบันศาสนา
- สถาบันราชการ สาธารณูปโภค
  และสาธารณูปการ ถนน ซอย แม่น้ำ ห้วย หนอง บึง

325.56
176.18
4.64
39.52
26.30
183.30

43.09
23.31
0.62
5.24
3.48
24.26

รวม

1.2

100.0

ตร.กม

100.0

 

 

ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 111 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์: 0-4596-9766 โทรสาร: 0-4569-1680 Email: kamphaengmu@hotmail.com